Live
17Raytchet5Raytchet2Silver3Silver315Silver3Silver3Artea6Artea114Artea6Artea2Jay4Prez1Jay4Prez113Jake8Jake0Silver3Silver29Jay4Prez1Jay4Prez2WeFit10WeFit010Bowlinator7Bowlinator0Silver3Silver27Doomcinder4Doomcinder1WeFit10WeFit28Silver3Silver2Hybrid9Hybrid019Silver3Silver2Swag2Swag318Swag2Swag0Silver3Silver316Raytchet5Raytchet2Swag2Swag312Swag2Swag2Artea6Artea011Jake8Jake0Raytchet5Raytchet24Silver3Silver1Artea6Artea26Swag2Swag2Bowlinator7Bowlinator13Doomcinder4Doomcinder1Raytchet5Raytchet25Jay4Prez1Jay4Prez1Jake8Jake22Bowlinator7Bowlinator2WeFit10WeFit01Jake8Jake2Hybrid9Hybrid1Round 1Round 2Round 3SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5
Raytchet
Silver
Silver
Artea
Artea
Jay4Prez
Jake
Silver
Jay4Prez
WeFit
Bowlinator
Silver
Doomcinder
WeFit
Silver
Hybrid
Silver
Swag
Swag
Silver
Raytchet
Swag
Swag
Artea
Jake
Raytchet
Silver
Artea
Swag
Bowlinator
Doomcinder
Raytchet
Jay4Prez
Jake
Bowlinator
WeFit
Jake
Hybrid